Disclaimer

Kapsalon Le Bouclé besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voor komen. Kapsalon Le Bouclé is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen, onderbrekingen van, fouten of vertraging in het verstrekken van informatie en diensten door Kapsalon Le Bouclé.

Tevens aanvaardt Kapsalon Le Bouclé geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van rekenprogramma’s, gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door Kapsalon Le Bouclé via deze website. Kapsalon Le Bouclé aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de website waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn.

Kapsalon Le Bouclé beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er derhalve niet voor in dat de op de website verstrekte informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen.

Het is niet toegestaan deze website op zodanig wijze te gebruiken dat andere bezoekers in hun gebruik worden gestoord, het functioneren van deze website in gevaar wordt gebracht of aangeboden informatie of onderliggende software wordt aangetast.

Berichten die u Kapsalon Le Bouclé stuurt per e-mail of door het activeren van een hyperlink of door het invullen van een formulier op deze website kunnen worden onderschept of op andere wijze worden gemanipuleerd. Derhalve adviseert Kapsalon Le Bouclé u om geen vertrouwelijke of anderszins gevoelige informatie op deze wijze te versturen. Indien u ervoor kiest om toch berichten aan Kapsalon Le Bouclé op deze manier te versturen, komt dit voor uw eigen rekening en risico.

Kapsalon Le Bouclé garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mailberichten of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Kapsalon Le Bouclé aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuelegeschillen die in verband met deze website en de inhoud daarvan ontstaan.

Kapsalon Le Bouclé behoudt zich het recht voor om de op deze website gepubliceerde informatie te allen tijde te wijzigen zonder dit vooraf aan te kondigen. Het verdient dan ook aanbeveling om deze disclaimer regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Intellectuele Eigendomsrechten

Kapsalon Le Bouclé, respectievelijk de oorspronkelijke rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, databankrechten, merkrechten en alle overige intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot de op de website vermelde informatie, teksten, afbeeldingen, foto’s en illustraties alsmede op de vormgeving van de website (‘de Gegevens’).

Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (waaronder ‘framing’ mede wordt begrepen), aan derden ter beschikking worden gesteld of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kapsalon Le Bouclé.

Het opvragen en bekijken van de Gegevens en het maken van prints voor eigen individueel gebruik is toegestaan binnen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen.

Voor het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is voorafgaande schriftelijke toestemming van Kapsalon Le Bouclé vereist. Kapsalon Le Bouclé zal deze toestemming in alle redelijkheid niet onthouden, tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van Kapsalon Le Bouclé slecht verdraagt met de naam en reputatie van Kapsalon Le Bouclé, haar diensten en producten of de inhoud van haar website.

De woord- en beeldmerken op deze website zijn van Kapsalon Le Bouclé en haar licentiegevers. Het is niet toegestaan één of meer van deze merken en logo’s op de eigen website te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kapsalon Le Bouclé of de desbetreffende licentiegever.

Copyright berust bij: Studio PetroGrafisch 2019.

Fotografie: Sharon Willems. www.sharonwillems.nl